Algemene voorwaarden

Crafter wordt geleverd door Crafter B.V., gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096AM Amsterdam. Ons KVK-nummer is 61915009.

Deze voorwaarden gelden als je een abonnement hebt op Crafter, en gelden voor jou en al je gebruikers binnen jouw bedrijf. De voorwaarden zijn onderdeel van onze overeenkomst, en hierop geldt het Nederlands recht.

Het abonnement

Ingangsdatum
Het pakket en de omgeving zijn beschikbaar vanaf de ingangsdatum van het abonnement. Indien in de overeenkomst geen ingangsdatum is afgesproken, geldt de datum waarop de overeenkomst is ondertekend als ingangsdatum van het abonnement.

Betaling voor start
Na ondertekening van de overeenkomst dienen de abonnementskosten binnen 3 dagen te worden voldaan. De omgeving kan pas worden opgestart/geactiveerd zodra de betaling is voldaan. Middels de start betaling geef je ons het mandaat om toekomstige abonnementsgelden automatisch te incasseren.

Upgrades en downgrades
Upgrades zoals het verhogen van je pakket, toevoegen van gebruikers en nieuwe modules, kunnen op elk moment worden uitgevoerd en komen beschikbaar zodra de betaling hiervan voldaan is. Downgrades, zoals het afschalen van je pakket, aantal gebruikers en modules, zijn pas van toepassing zodra de nieuwe abonnementsperiode in gaat.

Opzegging
Tot de laatste dag van de huidige abonnementsperiode kan er worden opgezegd. Enkel opzeggingen op ons support e-mail adres worden in behandeling genomen. Indien er gedurende de looptijd het abonnement wordt opgezegd, betaal je nog voor de resterende looptijd. Bij opzeggingen of downgrades wordt geen geld terugbetaald, ook niet voor de resterende periode tussen opzegging en afloop van de looptijd.

Verlenging
Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch stilzwijgend verlengd met de overeengekomen looptijd uit de overeenkomst. Op de verlengingsdatum ontvang je een factuur voor de abonnementskosten voor de komende periode. Deze factuur moet binnen 7 dagen worden voldaan. Wordt de factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan, dan vervalt het gebruiksrecht en is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar. Het gebruiksrecht kan pas weer worden geactiveerd zodra de betaling is voldaan. Crafter is daarbij niet aansprakelijk voor hierdoor geleden schade.

Prijswijzigingen
Het kan zijn dat de pakketten in de toekomst wijzigen of dat er extra functionaliteiten worden aangeboden waarvoor een andere prijs geldt. Als de prijzen wijzigen, melden we dit vier weken van te voren. Ben je het niet met de wijziging eens, dan kun je de overeenkomst opzeggen. Blijf je na vier weken van Crafter gebruik maken, dan geef je daarmee aan dat je akkoord bent met de wijziging. Jaarlijks kunnen de prijzen worden aangepast op basis van inflatiecorrectie. Ook dit melden we vier weken van te voren.

 

De software

Crafter spant zich continu in om het pakket altijd goed te laten werken en constant te verbeteren.

Onderhoud
Het kan voorkomen dat het pakket soms tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld voor onderhoud te plegen, aanpassingen te doen of de werking te verbeteren. Dit proberen we zoveel mogelijk buiten werktijden te doen, zodat er zo min mogelijk last van wordt ondervonden. Mochten er updates of migraties worden uitgevoerd waardoor onze servers tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn, stellen we je hier minimaal 3 dagen van te voren van op de hoogte.

Wijzigingen
Het staat ons vrij om wijzigingen te doen aan de software en functies aan te passen. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde functies na updates anders werken.

Uptime en downtime
Er kan niet worden gegarandeerd dat het pakket altijd en volledig beschikbaar is en zonder storingen werkt. Op onze diensten wordt een uptime van 99.9% gegarandeerd, gemeten op jaarbasis. Onder downtime verstaan we het niet beschikbaar zijn van onze server. Aangekondigde updates, onderhoud en overmacht vallen hier buiten. 

Voor de werking van de software is Crafter afhankelijk van derden-leveranciers, bijvoorbeeld voor hosting van onze servers. De voorwaarden van Crafter met betrekking tot deze onderdelen, zijn gelijk aan de voorwaarden van de desbetreffende leverancier. Indien de leverancier zijn voorwaarden niet nakomt, in gebreke is, of in staat van faillissement is gesteld, is sprake van overmacht.

Koppelingen 
Als er gebruik wordt gemaakt van een externe koppeling die niet door Crafter is ontwikkeld, heeft Crafter alleen invloed op de werking van onze API zelf. Crafter heeft geen invloed op de programmatuur die tegen de API aan ontwikkeld is door de derden partij. Indien er een storing optreedt in deze programmatuur, is Crafter hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Als er gebruik wordt gemaakt van een externe koppeling die wel door Crafter is ontwikkeld, geldt er bij storingen een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het externe pakket en Crafter.

Fouten
Er wordt alles aan gedaan om er voor te zorgen dat Crafter actueel, accuraat en foutloos is. Helaas kan hier niet voor honderd procent voor worden ingestaan. Dit kan het gevolg zijn van een systeemfout in het pakket, ondersteuning van browsers, maar ook door verkeerde informatie of gegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd. Er wordt altijd aangeraden om berekeningen, rapportages, downloads en overzichten te controleren. 

Beveiliging
Alle gegevens die worden verstuurd met of naar de software worden versleuteld met een SSL-verbinding volgens een gecertificeerde SHA versleuteling. Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het zorgen van een veilig wachtwoord.

 

Support

Crafter richt zich op het bieden van persoonlijke service waarbij we jou goed helpen om met het pakket te werken.

Telefonische service
Voor de Essentials, Professional en Enterprise-pakketten bieden we op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur telefonische service, waarbij je ons kunt bellen voor al je vragen. Bij het Small Business-pakket bieden we alleen online support.

Online support
Tevens bieden we op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur online support via chat of e-mail aan. Heb je een vraag of probleem, stuur ons dan een bericht op support@getcrafter.com. Is je bericht binnen deze werktijden gestuurd, dan trachten we je dezelfde dag nog een reactie te geven. 

Prioriteitenschema bij technische problemen
Van elke technische probleem gemeld via e-mail wordt een ticket aangemaakt. Om alle tickets adequaat op te kunnen pakken, hanteren we voor alle meldingen het volgende prioriteitenschema: 

Blocker – Dit is een probleem waarbij het werk van jullie als klant volledig stil ligt. Bijvoorbeeld als de server down is. Er kan niet omheen worden gewerkt. Deze problemen worden direct door ons opgepakt en we streven hier naar een oplostijd binnen 1 uur.

Critical – Dit is een probleem waarbij het werk niet volledig stil ligt, maar er wel voor zorgt dat een belangrijke functie niet werkt en dit voor veel frictie zorgt als we het niet snel oplossen. Bij deze problemen streven we naar een oplostijd binnen 24 uur. 

Normaal – Overige problemen. Deze worden ingepland voor de volgende ontwikkelsprint.

We doen vanzelfsprekend ons best om gemelde problemen zo snel als mogelijk op te lossen.

Product wensen
Heb je een product wens, stuur ons dan een bericht naar support@getcrafter.com. We verzamelen de product wensen in ons ticketsysteem. In beginsel worden er geen acties ondernomen op product wensen. Mocht blijken dat meerdere klanten dezelfde product wens hebben, kan het zijn dat we onze toekomstige doorontwikkeling laten voeden door de verzamelde productwensen.

 

Implementatie

Werkzaamheden

Als er bij het abonnement een implementatiepakket is afgenomen, zal een medewerker van Crafter ondersteunen bij het implementeren van de software binnen jouw bedrijf. De handelingen en werkzaamheden die de medewerker doet voor de implementatie, zijn afhankelijk van het gekozen implementatie pakket. Zie voor meer informatie de bij het implementatiepakket behorende implementatie voorwaarden.

Start implementatie
Na ondertekening van de overeenkomst dienen naast de abonnementskosten ook de implementatiekosten binnen 3 dagen te worden voldaan. De implementatie kan pas worden opgestart zodra de betaling is voldaan.

Extra werkzaamheden
Voor extra gewenste werkzaamheden op het vlak van implementatie buiten het gekozen implementatiepakket, geldt dat dit als meerwerk wordt aangeboden. De daadwerkelijke kosten zullen dan op basis van nacalculatie gefactureerd voor €95,- per uur excl. btw, betaaltermijn 14 dagen.

 

Privacy

We nemen jouw privacy serieus en doen er alles aan om aan de privacywet (AVG) te voldoen. Ook nemen we maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Als je wil weten wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en welke rechten je hebt op het vlak van privacy, lees dan onze privacyverklaring op onze website.

Persoonsgegevens van je klanten
In Crafter kun je persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld van jouw klanten of leveranciers, vastleggen. Denk aan e-mailadressen of informatie op werkbonnen. Daarom moeten wij beiden voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit kader leggen we het volgende vast:

Juridisch gezien word jij aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij zelf worden aangemerkt als verwerker. We beschouwen deze bepaling als de verwerkersovereenkomst die we op grond van de AVG moeten afsluiten. Op basis van de AVG zullen wij de persoonsgegevens die jij invoert, alleen verwerken als jij ons daartoe opdracht geeft. Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan, verstrek je ons deze opdracht. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van de persoonsgegevens in Crafter. Daarbij moet je voldoen aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden. Voldoe je niet aan die eisen en worden wij door anderen aansprakelijk gesteld voor schade die hierdoor ontstaan is? Dan stel je ons schadeloos en vrijwaar je ons voor die aansprakelijkheid. 

Om de genoemde persoonsgegevens te beschermen, hebben wij de organisatorische en technische maatregelen genomen die binnen onze mogelijkheden liggen. Zo bieden we je bijvoorbeeld een beveiligde SSL-verbinding aan. We zorgen er beiden voor dat alle personen die toegang hebben tot de genoemde persoonsgegevens, deze niet met anderen zullen delen en geheimhouden. Dit doen ze alleen als zij daar vanwege een wettelijk voorschrift toe verplicht zijn.

Eigendom van gegevens
De gegevens die je invoert in Crafter, zijn altijd van jou. We zullen dus nooit het eigendom claimen van gegevens die je zelf hebt ingevoerd. 

Beëindiging
Binnen het systeem bevindt zich de mogelijkheid om de werkbon data te exporteren. De geëxporteerde data ontvang je dan in het CSV-formaat. Voor beëindiging van de overeenkomst verwachten we van jou dat je de ingevoerde gegevens zelf exporteert. Binnen Crafter heb je zelf de mogelijkheid om de door jou ingevoerde gegevens te verwijderen. Na het verlopen van de overeenkomst en de daarin gestelde looptijd, wordt in lijn met de AVG jouw data, media en omgeving automatisch na 30 dagen verwijderd. De data wordt ook verwijderd uit onze backups.

 

Geschillen

We gaan er vanuit dat we altijd prettig zullen samenwerken en doen er dan ook alles aan om dit te bereiken. Mochten we een geschil hebben doen we ons best om samen met jou tot een oplossing te komen. 

Mocht je ons in gebreke willen stellen, stuur ons dan een schriftelijk bericht (een in gebreke stelling) op ons support e-mail adres support@getcrafter.com. Beschrijf hierin waarvoor je ons aansprakelijk stelt en

welke redenen daarvoor zijn. We nemen hierbij een reageertermijn in acht van 2 weken en zullen altijd met een potentiële oplossing en tijdlijn komen waarin we dit kunnen oplossen. We verwachten van jou als klant dat je akkoord gaat met een redelijke oplostermijn. De oplossing kan bestaan uit het beperken of herstellen van eventuele schade. Komen we niet tot een oplossing, dan leggen we het geschil voor aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Amsterdam. 

Aansprakelijkheid
We zijn niet aansprakelijk voor:

  • Indirecte schade die door het gebruik van Crafter wordt geleden, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie;
  • Schade die het gevolg is van fouten in ons systeem en indien die schade voorkomen had kunnen worden door de informatie, rapportages en invoer te controleren;
  • Schade die wordt geleden doordat er geen externe kopie is gemaakt van de in het pakket opgeslagen of ingevoerde gegevens;
  • Schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie via het pakket;
  • Schade opgelopen door het vervallen van het gebruiksrecht indien gestuurde facturen niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan.

Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de directe schade en tot het bedrag aan abonnementskosten dat je tot ons verschuldigd bent voor het gebruik van Crafter in het jaar van de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid. Indien we voor die schade verzekerd zijn, beperkt onze aansprakelijkheid tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. 

Overmacht
Indien er sprake is van overmacht, waardoor we onze diensten niet meer kunnen leveren, dan zijn we niet verplicht om Crafter aan te bieden of andere verplichtingen uit deze algemene voorwaarden of uit onze overeenkomst uit te voeren. Hieronder verstaan we ook overmacht die ontstaan is doordat een van onze leveranciers zijn verplichtingen niet is nagekomen, of doordat er storingen waren in de stroom- en/of internetvoorziening bij ons, onze leveranciers of anderen.

 

Wijzigingen

We kunnen deze voorwaarden af en toe wijzigen. Indien de voorwaarden wijzigen, laten we dit ruim van te voren per e-mail of via onze website weten. Als je het niet met de wijziging eens bent, heb je altijd het recht om onze overeenkomst op te zeggen. Blijf je na de aankondiging gebruik maken van ons pakket, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde algemene voorwaarden.

Indien er in onze overeenkomst of in de algemene voorwaarden tegenstrijdigheden zitten, zijn altijd de algemene voorwaarden leidend. Hetzelfde geldt tussen onze algemene voorwaarden en de Nederlandse wetgeving.

Namens Crafter B.V. 

J.J.M. Koeleman – Directeur

Probeer nu gratis

Probeer Crafter 14 dagen gratis, zonder risico of verplichtingen. Geen betaalgegevens benodigd.

Of laat ons je helpen bij je start. Plan een persoonlijk adviesgesprek in bij een van onze account managers om te zorgen dat je het meeste haalt uit Crafter.